تماس با ما

نشانی: استان البرز، شهرستان کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مرکز رشد واحدهای فناور.

تلفن: 026-34258108

کد پستی:

فرم تماس